Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.

Algemene Voorwaarden aboma certificering bv


I. Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van Aboma Certificering bv zijn vrijblijvend.
 2. Een overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de overeenkomst.
 3. De opdrachtgever heeft het recht een afspraak voor bedrijfsbezoek/locatiebezoek uiterlijk zeven werkdagen voor de geplande uitvoering van de werkzaamheden kostenloos te ontbinden. Bij latere ontbinding dient de opdrachtgever aan Aboma Certificering bv het bedrag te vergoeden waarvoor Aboma Certificering bv de werkzaamheden zou hebben uitgevoerd.

II. Prijzen

 1. Alle bedragen zijn exclusief B.T.W.
 2. De werkzaamheden van Aboma Certificering bv worden gefactureerd tegen het overeengekomen tarief.
 3. Wanneer tevoren een vaste prijs voor de opdracht is overeengekomen, is wijziging van die prijs slechts mogelijk in geval van wijziging van de opdracht, behoudens het bepaalde in artikel II, lid 4.
 4. Aboma Certificering bv heeft het recht periodiek haar mandagtarief, uurtarief of de overeengekomen vaste prijs aan te passen. Tarieven worden kenbaar gemaakt via onze tarievenlijst en de website. 

III. Gegevens

 1. De gegevens die de opdrachtgever in het kader van de opdracht aan Aboma Certificering bv verstrekt, dienen volledig en juist te zijn.
 2. Schriftelijke vastlegging van de onderzoeken, audits en andere werkzaamheden wordt geen eigendom van de opdrachtgever. Aboma Certificering bv behoudt daarvan een kopie die niet aan derden zal worden verstrekt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtgever of zonder een wettelijke verplichting daartoe.
 3. Bij Aboma Certificering bv blijft het auteursrecht op de door haar ontwikkelde algemene normen, methoden, plannen en modellen berusten. Het is de opdrachtgever niet toegestaan buiten de opdracht van deze bescheiden gebruik te maken of deze op enige wijze te vermenigvuldigen of openbaar te maken.

IV. Overmacht
Indien Aboma Certificering bv ten gevolge van omstandigheden waarop zij geen invloed heeft niet in staat is haar werkzaamheden conform de overeenkomst te verrichten, kan zij de overeenkomst opschorten, geheel of gedeeltelijk ontbinden of wijzigen. Aboma Certificering bv kan in geen enkel opzicht aansprakelijk gesteld worden, indien ze haar verplichtingen niet kan nakomen als gevolg van een gebeurtenis buiten haar macht die redelijkerwijs niet voorzien kon worden. Klachten, suggesties en complimenten kunt u melden op service@aboma.nl

V. Compensatie
Indien werkzaamheden ter plekke bij de opdrachtgever op het bedrijf of op projectlocatie uitgevoerd moeten worden buiten de uren maandag tot en met vrijdag 08.00 - 18.00 uur gelden de volgende toeslagen:

 • 25% maandag tot en met vrijdag 18.00 - 22.00 en 05.00 - 8.00 uur
 • 50% maandag tot en met vrijdag 22.00 tot en met 05.00 uur
 • 50% vrijdag 22.00 tot en met zaterdag 22.00 uur
 • 100% zaterdag 22.00 tot en met maandag 05.00 uur
 • In de nacht (tussen 22.00 en 05.00 uur) en het weekend wordt reistijd gerekend als zijnde werktijd.

VI. Aansprakelijkheid
Wanneer opdrachtgever meent dat sprake is van een tekortkoming in de uitvoering van de werkzaamheden van Aboma Certificering bv dient hij Aboma Certificering bv daarvan, op straffe van verval van haar aanspraken, onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.

Zowel Aboma Certificering bv alsmede degenen die een functie vervullen in haar werkzaamheden zijn niet aansprakelijk voor uit de uitvoering van deze overeenkomst voortvloeiende, of met de beëindiging daarvan verband houdende schade voor de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart zowel Aboma Certificering bv als degenen die een functie vervullen in haar werkzaamheden, tegen aanspraken van derden.

VII. Betaling factuur
Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige en volledige betaling is opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Wanneer Aboma Certificering bv na het verstrijken van de betalingstermijn overgaat tot incasso, is de opdrachtgever gehouden de volledige gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden. Bij in gebreke blijven van tijdige en volledige betaling houdt Aboma Certificering bv zich het recht voor het eventueel te verstrekken certificaat vast te houden.

Een overeenkomst is gemaakt op basis van de informatie verstrekt door de opdrachtgever. Indien voor of tijdens het uitvoeren van de opdracht door Aboma Certificering bv blijkt dat de omstandigheden bij de opdrachtgever anders zijn dan redelijkerwijs blijkt uit de verschafte informatie, dusdanig dat het vastgestelde aantal te besteden mandagen volgens de geldende richtlijnen niet meer correspondeert met deze omstandigheden, dan zal Aboma Certificering bv het aantal te besteden mandagen aanpassen.

VIII. Ontbinding
In geval van niet nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst door de opdrachtgever, faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht of verpanding van vermogensbestanddelen van opdrachtgever, is Aboma Certificering bv gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

IX. Klachten
Klachten over de werkwijze van Aboma Certificering bv worden middels haar interne klachtenprocedure geregistreerd en opgelost. Deze procedure wordt op verzoek ter beschikking gesteld.

X. Beroep
Beroep tegen een beslissing van Aboma Certificering bv is mogelijk en is in een interne procedure vastgelegd. Deze procedure wordt op verzoek ter beschikking gesteld.

XI. Geschillen
Op de verhouding tussen opdrachtgever en Aboma Certificering bv is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geschillen worden middels een eigen procedure geregistreerd en afgehandeld. Deze procedure wordt op verzoek ter beschikking gesteld.

XII. Geheimhouding
Tenzij vereist door wetgeving, toezichthoudende instanties of beheerders van certificatieschema's zal Aboma Certificering bv strikte geheimhouding betrachten en geen informatie die in haar bezit komt over de opdrachtgever, onthullen aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de opdrachtgever. Aboma Certificering bv maakt alleen gebruik van diensten van werknemers, indien deze een verklaring hebben getekend, waarin de geheimhoudingsplicht is geregeld.

XIII. Certificaat
Na succesvolle voltooiing van de initiële beoordeling (of een re-audit) zal Aboma Certificering bv een certificaat verstrekken aan de opdrachtgever. Voorafgaand aan de uitgifte van het certificaat dient betaling van de factuur te hebben plaatsgevonden. Het certificaat is geldig voor een periode van drie jaar. De geldigheid van het certificaat is onderhevig aan de periodiek uit te voeren surveillance-audits door Aboma Certificering bv, die met een positief resultaat afgerond moeten worden.

XIV. Publiciteit

 1. De opdrachtgever is gerechtigd om het Aboma Certificering bv-certificaat, alsmede het Aboma Certificering bv systeemcertificatiebeeldmerk te voeren op zijn locaties, gebouwen, eigen (rollend) materieel, advertenties en andere documenten. De opdrachtgever mag het Aboma Certificering bv systeemcertificatiebeeldmerk niet voeren op zijn producten. Overige voorwaarden zijn vernoemd in procedure S09 (via website verkrijgbaar) of wordt bij de aanvraag van de systeemcertificatiebeeldmerken toegezonden. 
 2. De opdrachtgever is verplicht, op eerste aanzegging van Aboma Certificering bv, misleidende of onjuiste gedragingen, mededelingen of publicaties met betrekking tot het Aboma Certificering bv systeemcertificatiebeeldmerk, ten genoegen van Aboma Certificering bv ongedaan te maken en/of te rectificeren.

XV. Duur van de overeenkomst
De overeenkomst is geldig vanaf de datum van ondertekening en wordt stilzwijgend verlengd. Ontbinding is mogelijk met inachtneming van lid 6 van artikel XVI, 6 maanden voor beëindiging van de lopende certificatieperiode.

XVI. Opzegging certificeringsovereenkomst

 1. Opzegging van de overeenkomst kan, behoudens de in de overeenkomst genoemde algemene rechten en plichten, alleen geschieden tegen de overeengekomen einddatum, met een opzegtermijn van zes maanden.
 2. Indien één van de partijen in ernstige mate in strijd handelt met één of meer van haar verplichtingen in gevolge deze overeenkomst, is de andere partij door dit enkele feit gerechtigd de overeenkomst op staande voet op te zeggen.
 3. Opzegging van de overeenkomst kan geschieden door een partij, bij faillissement van de gehele onderneming of een gedeelte daarvan, van de andere partij.
 4. Opzegging van de overeenkomst zal geschieden door Aboma Certificering bv bij het beëindigen van de relevante bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever.
 5. Opzegging laat de voor de opdrachtgever reeds tegenover Aboma Certificering bv ontstane verplichtingen onverlet alsmede de door Aboma Certificering bv tegenover derden aangegane verbintenissen.
 6. Een opzegging dient met redenen omkleed per brief aan de andere partij te worden medegedeeld, onder vermelding van de datum van beëindiging van de overeenkomst.
 7. Tegen een besluit tot opzegging van de overeenkomst door Aboma Certificering bv kan de opdrachtgever binnen 40 dagen na ontvangst van het besluit, schriftelijk beroep aantekenen bij de directie van Aboma Certificering bv, waarna genoemde procedure uit artikel X in werking treedt.
 8. Indien de model-overeenkomst wijzigt, kan Aboma Certificering bv deze overeenkomst opzeggen onder gelijktijdige aanbieding van een nieuwe overeenkomst, identiek aan de tekst van het nieuwe model met een eventuele noodzakelijke overgangsregeling. In afwijking van het bepaalde in “Duur van de overeenkomst” is de looptijd van de nieuwe overeenkomst tot de eerste verlenging gelijk aan die van de oude overeenkomst.
 9. In geval van beëindiging van deze overeenkomst, op grond van bovenstaande (lid 1 t/m 8), zal het uitgegeven Aboma Certificering bv-certificaat met onmiddellijke ingang nietig worden verklaard en dient de opdrachtgever op te houden met het gebruik ervan. De opdrachtgever zal de originele certificaten retourneren aan Aboma Certificering bv  De opdrachtgever is na beëindiging niet meer gerechtigd het Aboma Certificering bv systeemcertificatiebeeldmerk te gebruiken.

XVII. Wijzigingen van maatstaven

 1. Het certificatieschema kan worden gewijzigd door de beheerder van de norm. Indien nieuwe, respectievelijk gewijzigde maatstaven van kracht worden, stelt Aboma Certificering bv de opdrachtgever hiervan op de hoogte.
 2. De opdrachtgever zal na een door Aboma Certificering bv aan te geven overgangsperioderegeling aan de nieuwe, respectievelijk gewijzigde maatstaven voldoen teneinde de geldigheid van het certificaat te behouden en het Aboma Certificering bv-systeemcertificatiebeeldmerk te mogen blijven gebruiken.

XVIII. Klachten in verband met een gecertificeerd systeem
Indien Aboma Certificering bv schriftelijk klachten van derden ontvangt verband houdende met een door Aboma Certificering bv gecertificeerd systeem, is Aboma Certificering bv verplicht de oorzaak van de klacht te onderzoeken. De opdrachtgever is verplicht alle medewerking te verlenen voor zover Aboma Certificering bv dit noodzakelijk acht. De klachten worden door Aboma Certificering bv geregistreerd en gemeld aan het “eigen” College van Deskundigen en in geval van VCA, het Centraal College van Deskundigen VCA en van het CKB bij het Centraal College van Deskundigen CKB.

Indien na onderzoek Aboma Certificering bv tot de conclusie komt dat de klacht gegrond is, is de opdrachtgever verplicht de benodigde corrigerende maatregelen uit te voeren. Wanneer de opdrachtgever de klacht niet oplost, wordt het certificaat geschorst en uiteindelijk ingetrokken.


Duurzaam bouwen aan veiligheid en kwaliteit